• Sat. Oct 29th, 2022

[mpm tag=”10038″ title=”Minúta po minúte” count=”60″ after=”2021-04-09 00:00:00″ before=”2021-04-10 00:00:00″ sticky=”1″ action=”Zobraziť tému”]

Apr 9, 2021

Európsky regulaný úrad EMA tento týde oznámil, e okovacia látka od AstraZenecy môe niektorým uom spôsobova vemi zriedkavé krvné zrazeniny. To vyvolalo reazovú reakciu krajín, ktoré prestali túto vakcínu podáva uom pod uritou vekovou hranicou.Británia sa vo tvrtok snaila potlai obavy z vakcíny a vyhlásila, e prípadné vedajie úinky sú krajne zriedkavé a e riziko váneho priebehu ochorenia covid je ovea väie.
éfka zdravotníctva v Hongkongu Sophia Chanová v piatok uviedla, e mesto poiadalo spolonos AstraZeneca, aby mu neskôr v tomto roku u nedodávala zásielky, ako bolo pôvodne plánované.
„Myslíme si, e nie je potrebné, aby AstraZeneca v priebehu tohto roka dodávala mestu vakcíny,“ uviedla Chanová. Doplnila, e Hongkong sa chce „vyhnú znehodnoteniu vakcín alebo ich plytvaniu, pretoe ich je celosvetovo nedostatok“.
Hongkong u zabezpeil zásoby vakcín pre svojich 7,5 milióna obyvateov. Podpísal zmluvy na 7,5 milióna vakcín so spolonosami BioNTech-Pfizer a s ínskou firmou Sinovac. Obe u zaali dodávky posiela.
Chanová informovala, e Hongkong sa takisto obzerá aj po iných vakcínach, ktoré môu by úinnejie proti novím variantom koronavírusu.
Zaiatkom tohto týda popredný expert na verejné zdravotníctvo a poradca vlády David Hui vyzval Hongkong, aby nahradil AstraZenecu novou jednodávkovou vakcínou vyrobenou spolonosou Johnson and Johnson.
Husto zaudnený Hongkong bol jednou z prvých lokalít na svete, ktoré zasiahla nákaza koronavírusu, ale prísny sociálny odstup a veobecné nosenie rúok pomohli udra poet nakazených tesne nad 11 tisícmi a poet úmrtí na 205.
Hoci zásobovanie vakcínami je plynulé, tempo okovania je pomalé, lebo udia vláde nedôverujú, ke Peking tvrdo zasahuje proti hongkonským podporovateom demokracie.
Prvú dávku zatia dostalo len 529-tisíc udí.
Vakcínu od ínskej firmy Sinovac schválili v zrýchlenom procese napriek tomu, e údaje z klinických skúok nezverejnila v odbornom asopise, kde by ich posúdili kolegovia experti. (tars)